ASYNCHRON - MOTOR

ASYNCHRON-MOTOR

Fabrikat SIEMENS SINAMICS S

Modell 1 PH7 286-OHF000BA3 / 1.750 1/min.

400 V / 270 kW / 59 Hz.

455 V / 310 kW / 67 Hz.